Algemene voorwaarden

1a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door MAEI.NL aan te gane en aangegane overeenkomsten tot koop en levering van producten via het internet.

1b. Indien de klant naar zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing.

Prijzen, verzendkosten en leveringsovereenkomst

2. Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt gedaan. Alle door MAEI.NL gehanteerde prijzen luiden in Euros en zijn inclusief BTW. De verzendkosten van onze producten bedragen € 4,25 per verzending binnen de Europese Unie (inclusief Nederland). Binnen Nederland wordt de bestelling verstuurd via brievenpostpakket van PostNL met trackingcode. In het buitenland via PostNL.

3. Prijzen kunnen te allen tijde door MAEI.NL worden aangepast. De prijs op het moment van aankoop is bindend.

4. De overeenkomst tot koop en levering van de goederen komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht van de klant. De klant zal per e-mail de orderbevestiging ontvangen. Onze orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven.

Betaling

5. Betaling van het aan ons verschuldigde kan geschieden op de volgende manieren:

  • Vooraf overmaken op bankrekening: de klant maakt het te betalen bedrag over naar bankrekening NL09TRIO0784733368 ten name van MAEI te Nijmegen. Buitenlandse klanten kunnen het verschuldigde bedrag overmaken via IBAN: NL09TRIO0784733368 en SWIFT/BIC: TRIONL2U, ten name van MAEI te Nijmegen, Nederland.
    Is de betaling niet binnen 14 dagen na het bestellen bijgeschreven op deze bankrekening dan vervalt automatisch de bestelling;
  • Verzending onder rembours.
    Voor deze wijze van betaling en levering worden extra kosten in rekening gebracht, groot € 15,85.

Als de bestelling binnen 8 dagen terug gestuurd wordt naar MAEI.NL, omdat deze niet is aangenomen of afgehaald, worden hiervoor de kosten van de remboursbestelling en administratiekosten in rekening gebracht bij de klant.

6. De bestelde goederen worden binnen drie werkdagen verzonden na ontvangst van de betaling van de klant
Indien bestelde artikelen niet voorradig zijn wordt allereerst per email contact opgenomen met de klant en een alternatief aangeboden. Heeft de klant reeds betaald doch, levering van het alternatief wordt niet opprijs gesteld of is binnen 7 dagen niet mogelijk, zullen de reeds betaalde gelden worden geretourneerd. Hiermee wordt de overeenkomst ontbonden.

Levertijden en risico bij levering

7. Opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden, ingaande zodra alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn in ons bezit zijn, en zijn derhalve niet bindend. MAEI.NL is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn.

8. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening. Eventuele retourzendingen aan MAEI.NL zijn voor rekening van de klant, moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden. Dit risico kan worden afgedekt door de bestelling aangetekend en verzekerd te laten versturen. De klant dient dit aan te geven bij de bestelling, en de kosten bedragen € 11,00.

Retourneren

9. De goederen kunnen, zonder opgave van reden, binnen 14 dagen retour gezonden worden, naar MAEI, Van Peltlaan 205, 6533 ZE te Nijmegen. De artikelen mogen niet beschadigd of gebruikt zijn. De verzendkosten van de (retour)zending zijn voor rekening van de afzender/klant. Binnen 3 werkdagen na ontvangst van de retourzending ontvangt de klant het geld terug op zijn of haar bank- of girorekening.

Bescherming persoonsgegevens / Privacy verklaring

10. De gegevens die door de klant worden ingevuld worden niet geregistreerd, conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Ze worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen. De gegevens worden niet aan derden worden verstrekt.

MAEI.NL respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. MAEI.NL zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

MAEI.NL gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij MAEI.NL zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u titels aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@maei.nl.

In uw MAEI.NL account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Garantie, klachten en aansprakelijkheid

11. MAEI.NL verbindt zich jegens de klant producten te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die nagenoeg gelijk zijn aan de afbeelding op de internetsite. De klant dient echter rekening te houden met geringe ontwerp, maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van MAEI.NL te verlangen.

12. MAEI.NL geeft een beperkte garantie op de aangekochte artikelen. U heeft zes maanden garantie op onderdelen en sluitingen, vanaf de dag van aankoop.
Deze garantie geldt niet als de schade veroorzaakt is door: natuurlijke slijtage,
waterschade/lakbeschadiging van (houten) kralen door (regen)water, vlekken veroorzaakt door parfum, klachten die ontstaan zijn door verkeerd gebruik. U dient de factuur of opdrachtbevestiging te kunnen overhandigen. De verzendkosten voor het opsturen zijn voor rekening van de klant. De verzendkosten van terugsturen zijn voor rekening van MAEI.NL. Indien de garantie is verloop kunnen de aangekochte produkten hersteld worden, op kosten van de klant. MAEI.NL zal de klant op de hoogte brengen van de kosten, en na opdrachtbevestiging zal het produkt worden hersteld.

13. Klachten van de klant moeten binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan MAEI.NL kenbaar zijn gemaakt, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Elk vorderingsrecht van de klant jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in door ons geleverde producten, vervalt indien: – de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld; – de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd.

14. MAEI.NL is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van MAEI.NL.

15. In geval van overmacht – daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht, van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd – kan de klant ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

16. Op offertes en koopovereenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.